صندوق کارآفرینی امید استان زنجان : بررسی طرح های سرمایه گذاری صندوق کارآفرینی امید توسط کانون