جهاد دانشگاهی : با هدف ارائه خدمات آموزشی عمومی و تخصصی با رویکرد کارآفرینی و همچنین برگزاری سخنرانی