انجمن شرکت های خدمات فنی و مهندسی : برپائی نمایشگاه با هدف بازاریابی برای شرکت های دانش بنیان