صدا و سیمای مرکز زنجان : توسعه فرهنگ کارآفرینی از رهگذر مشارکت در تولید و پخش برنامه با رویکرد کارآفرینی (مذاکره و دریافت پیش نو